HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Thùy Trang và Trần Phương Khanh

Thùy Trang và Trần Phương Khanh

2 bé lớp IELTS 4 Skills 2610

Điểm của hai bé Thuỳ Trang và Phương Khanh lớp Ielts 4 skills đạt 7.0 và 6.5. Chúc mừng hai người emmmmm ngoan của lớp nhá 💋💋💋💋