HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

CÂU ĐẢO NGỮ (THE INVERSION)

CÂU ĐẢO NGỮ (THE INVERSION)

IELTS

CÂU ĐẢO NGỮ (THE INVERSION)
Câu Đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh về một sự việc hay một chủ thể nhất định được để cập tới trong câu.
Đây là một trong những cấu trúc câu được khuyến khích sử dụng trong Ielts Writing để nâng cao band điểm.