HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

homonym [ˈhɒmənɪm]

homonym [ˈhɒmənɪm]

homonym [ˈhɒmənɪm]

homonym [ˈhɒmənɪm] là từ đồng âm (từ có cách viết và cách phát âm giống hệt một từ khác, nhưng không đồng nghĩa với từ khác đó)

Thử đọc xem bạn có hiểu đc đoạn hội thoại này k nhé 😉😉

😉