HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Transform Together học bổng cho học sinh quốc tế và châu Âu (trừ Anh Quốc).

Transform Together học bổng cho học sinh quốc tế và châu Âu (trừ Anh Quốc).

Học bổng Transform Together được mở cho học sinh quốc tế và châu Âu

Học bổng Transform Together được mở cho học sinh quốc tế và châu Âu (trừ Anh) đang chuẩn bị cho học đại học và thạc sĩ, tiến sĩ tại trường đại học Sheffield Hallam vào tháng 9/tháng 1 hàng năm. 

Hạn nộp đơn hàng năm vào 31 tháng 5 (cho kỳ tháng 9) hoặc 1 tháng 11 (cho kỳ tháng 1). Học bổng miễn giảm một nửa học phí cho khóa thạc sĩ/tiến sĩ và cho mỗi năm của bậc đại học.

Để đăng ký cho học bổng bạn phải phù hợp các tiêu chuẩn sau:

1. là học sinh quốc tế hoặc châu Âu (trừ Anh) và phải đóng học phí.Chỉ học bậc thạc sĩ, tiến sĩ : phải đạt được ít nhất 2.1 hoặc tương đương với bằng danh dự (honour degree)  của bạn và phải đáp ứng yêu cầu đầu vào về tiếng Anh và khóa học của bạn chọn.

2. Chỉ học bậc đại học: phải đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu đầu vào về tiếng Anh và khóa học của bạn chọn

3. Có thư mời học toàn thời gian cho khóa đại học hoặc sau đại học tại trường Sheffied Hallam. (Nếu bạn chưa đăng ký khóa học, vui lòng truy cập trang web trực tuyến của trường để tìm khóa học và đăng ký. Khi bạn chấp nhận đề nghị học khóa học, bạn có thể nộp đơn xin học bổng trực tuyến trước hạn chót - ngày 31 tháng 5  cho  kỳ học tháng 9 hoặc ngày 1 tháng 11 năm 2018 cho kỳ học tháng 1).

4. Tự tài trợ cho việc học của bạn 

5. Có thể trả thêm bất kỳ khoản bổ sung nào ví dụ như chuyến đi thực địa.

Website chính thức của học bổng: http://www.shu.ac.uk/transformtogether